Laks og jordbær på Jerdal

 

Tekst: Geir Dahl
Foto: Ingerid Sandved Nordli 

Laks og jordbær på Jerdal


Jordbæråkrene ligger side om side i solhellinga. Vær, vind og jordsmonn gir tidlig avling og søte bær. Og ute i fjorden står laksen å venter på de rette gyteforholdene før den dra videre oppover elva. Laks og jordbær har lange tradisjoner på Jerdal. 

 - Jordbærdyrkingen startet i beskjedene former på 50-tallet da den ble dyrket på små åkerlapper og i grønnsakhagene, sier Ole Johan Bakken som er gårdbruker på Jerdal. Familie og venner hjalp til med å høste bærene som ble brukt i egen husholdning eller fraktet til byen og solgt på torget. 

På 70-tallet ble det vanlig å samarbeide med dagligvare-grossistene. De tok seg av distribusjon og salg, mens vi brukte tiden på bærproduksjon. Behovet for flere folk meldte seg raskt og vi annonserte etter jordbærplukkere. 

Jordbærjenter
- Flest jenter søkte på jobben, noe vi gutta ikke hadde noe i mot, sier Bakken. Det var bare hyggelig.

- Byjenter fra Drammen og Oslo fikk sommerjobb og flyttet til Jerdal for sommeren. De nye arbeidsfolka ble behørig installert i bryggerhus og naust. De var flinke til å plukke og gården leverte mer bær enn noen gang før, fortsetter Bakken. 

Vi vartet opp så godt vi kunne og partyfaktoren ble nok vel høy noen ganger, men de likte seg godt på Jerdal.

- Etter hvert som jordbæråkrene ble større, endret vi produksjonsrutinene. Jordbærjentene måtte vike til fordel for polske gjestearbeidere. Dyktige folk som befant seg i en annen divisjon. De plukket langt flere kasser med bær enn det vi var vant til. På det meste hadde vi 50-60 gjestearbeidere i jobb på gården, sier Bakken. 

Morten Grindalen og Ole Johan Bakken.Laks hele uka
- Tilgangen til laks var stor i gamle dager, forteller Bakken. Med krokgarn, drivgarn og kilenøter dro vi inn mye laks hvert år. Båten fylte vi med fisk, rodde til Drammen og solgt den til torghandlere, fiskehandlere og røkerier. 

Tjenestefolket på gården ble servert rikelig med laksemåltider, kanskje mer enn de hadde godt av. Til slutt endte det med protest og et ønske om en mer variert meny. De fremforhandlet en avtal om maks 3 fiskemåltider i uka.

Men på 70-tallet forsvant fisken og med den, tilleggsnæringen for bønder og grunneiere. Årsaken var store utslipp fra industrien langs elva og fjorden. Forurensningen var så omfattende at fisk og sjøplater forsvant. Forholdene var uakseptable. På 80-tallet var det politisk enighet om å sette i gang tiltak. Livet skulle tilbake til fjorden.

- Etter et par 10-år med opprenskning og godt miljøvern er fjorden igjen ren og har fått nytt liv. Sjøørret, laks, sik, flyndre og tosk er blant de 42 fiskeslagene som finnes i fjorden. Ingen andre norske fjorder kan skilte med et så stort artsmangfold, sier Christian Størmer Furulundtoppen, leder i Drammensfjorden laksefiskeforening.

- Bakgrunnen for artsmangfoldet er Drammensfjorden som brakkvannsfjord har et 3-delt vannlag; ferskvann, saltvann og brakkvann. Øverst ligger et 6 meters ferskvannslag, deretter et 60 meters saltvannslag, mens bunnen består av brakkvann. Lagene variere i forhold til vanntilførselen fra elvene og fra Svelvikstrømmen, sier Furulundtoppen.

Fisketider / forskrifter
I Drammensfjorden innenfor Svelviksundet er det tillatt å fiske etter laks og sjøørret med stang og håndsnøre hele året. Gjelder både fra land, båt og fra is. I fredningstida i elver og bekker er det ikke latt å fiske nærmere munningsområdene enn 100 m. 

Fisketid for kilenøter gjelder fra 1. juni til 4. august. For nærmere info, se forskriftene på lovdata.no

Bilde: Laks på 18,5 kg fanget på Jerdal. Her Morten Grindalen (til venstre) og Ole Johan Bakken.  

  
 

  Email to a friend Email to a friend
  

 -  Share 

Siste artikler

Besøksadresse: Grønland 57

3045 Drammen

Web : visitdrammen.no

Redaksjonen
Telefon 32 23 40 70
post@visitdrammen.no 
Annonser 
Tlf 32 23 40 70
Annonse-informasjon 
Røyken kommmune Kultur og fritid
Servicetorget 31 29 60 00
www.royken.kommune.no 

Planar Client Options
Layout Style
  • Wide
  • Boxed
Theme Preview